Takarékinvest

Takarék Értékpapír Számla

Általános információk

Általános információk

Takarék Értékpapír Számla

Nyisson Takarék Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez!

Várjuk országszerte több mint 1 000 takarékszövetkezeti fiókunkban!
 

A Számlatulajdonos tulajdonában álló értékpapírt a megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartjuk és kezeljük, a Számlatulajdonos szabályszerű rendelkezését teljesítjük, a számlán történt jóváírásról, terhelésről, a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesítjük.
 

Ügyfeleink igen kedvező költségek mellett, széles termékpalettáról választhatnak az igényeiknek leginkább megfelelő értékpapírok közül. 

A Bank az ügyfélszámlán tartja nyilván a Számlatulajdonost megillető bevételt és az ügyfélszámláról teljesíti a számlatulajdonost terhelő kifizetéseket. Az ügyfél szabadon rendelkezhet az ügyfélszámla befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás vagy értékpapír hozamából, elidegenítésből származó összeg felhasználásról.

A Bank köteles üzleti kapcsolatainak írásbeli rögzítése céljából ügyfeleivel ügyfélszámla-szerződést kötni. A Bank az értékpapírszámla - bele értve a zárolt számlát is - és az ügyfélszámla megnyitását és vezetését mindezekre közös szabályokat tartalmazó "Számlaszerződés értékpapír-, és ügyfélszámla vezetésére" elnevezésű szerződés alapján végzi.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van a számla megnyitása céljából - lakhelye szerinti legközelebbi ügynök- takarékszövetkezeti fiókot felkeresni

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Takarék Értékpapír Számla

Nyisson Takarék Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez!

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en (Multilateral Trading Facilities, azaz alternatív kereskedési platform) kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.
Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

Kapcsolódó dokumentumok

Üzletszabályzat és mellékletei
 

Információk

Információk

Takarék Értékpapír Számla

Nyisson Takarék Értékpapír Számlát befektetései rugalmas és kényelmes kezeléséhez!

Szükséges dokumentációk:

• Számlaszerződés megkötése
• Azonosító adatok rögzítése (Azonosítési adatlap)
• Személyazonosító okmányok (okmányok másolása feltétel)
• Nyilatkozat a tényleges tulajdonosokról (ha az ügyfél más személy nevében, érdekében jár el)
• Teszt kitöltése, amely az ügyfél befektetésekkel kapcsolatos szokásaira kérdez rá.
 

Fontos tudnivaló: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény 6. §-nak rendelkezései alapján az ügyfélszámla-nyitáskor az azonosítás elvégzése érdekében - az ügyfél, illetve meghatalmazottainak személyes megjelenése feltétlenül szükséges.

Az Azonosítási adatlap felvételéhez az alábbi személyazonosságot igazoló iratok bemutatását kérjük:
 

a) természetes személy esetén


1. magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolványa, vagy útlevél, illetve kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa)

2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy tartózkodásra jogosító okmánya

3. 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Természetes személyek számlanyitása esetén elengedhetetlen feltétel a fentieken kívül az adóigazolvány bemutatása, illetve külföldi magánszemély esetében az adóilletőségről történő nyilatkozat tétele.


b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személyek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló -30 napnál nem régebbi- okiratot, hogy


1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;


c) nyilvántartásba még be nem jegyzett társaság esetén a cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

Ebben az esetben, - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló -, 2017. évi LIII. törvény 7. § (4) bekezdése szerint - a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

A számlán történő forgalmazás megkezdésének feltételei a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy  illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozóan:

a) gazdasági társaságok és szövetkezetek részére megnyitott ügyfélszámla terhére és - az alapítói vagyok kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai számjelét nem közölte,

b) a nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott ügyfélszámla terhére és - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni az a) pontban meghatározott egyéb feltétel teljesítése esetén is kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően lehet.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van a számla megnyitása céljából - lakhelye szerinti legközelebbi ügynök- takarékszövetkezeti fiókot felkeresni.

 
Kapcsolódó dokumentumok

A befektetési termékekkel kapcsolatos kondíciókat, a befektetési tevékenységet végző kirendeltségek listáját, illetve a mindenkor hatályos Befektetési Üzletszabályzatunkat az alábbiakban találhatják meg.

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...