Takarékinvest

Ügyfél tájékoztató (MIFID)

Ügyfél tájékoztató (MIFID)

MIFID ügyféltájékoztató

A pénzügyi eszközök piacairól szóló EU irányelv ("Markets in Financial Instruments"; rövidítve: MIFID) előírásai alapján a 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) a befektetési vállalkozásokat és az árutőzsdei szolgáltatókat, valamint az általuk végezhető tevékenységeket szabályozza. Az irányelv célja, hogy az Európai Unió tagállamaiban olyan egységes feltételrendszert és eljárásrendet alakítson ki a befektetési szolgáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az európai szintű jogszabályi háttér biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését és az ügyletek végrehajtását, megkönnyítve ezáltal az ügyfelek eligazodását a pénzügyi világ útvesztőiben.

Befektetés pénzügyi eszközökbe

A fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében 2008 óta a Bankunknál az alábbi gyakorlat van érvényben:

Ügyfélminősítési kategóriák

A Bank az ügyfeleit a törvény által előírt három ügyfélkategória valamelyikébe sorolhatja be: lakossági ügyfél, szakmai ügyfél vagy elfogadható partner. Ez a minősítés a Bank számára kötelezően meghatározza, hogy az Ön részére milyen mélységben kell az ügyletkötés előtt és után tájékoztatást nyújtania, illetve milyen információkat kell Öntől bekérnie.
Mivel egyes befektetővédelmi előírások (például a tájékoztatás részletessége) is az ügyfelek egyes minősítési kategóriáinak sajátosságaihoz igazodnak, a lakossági ügyfél minősítéssel rendelkező ügyfelek szélesebb körben élveznek védelmet, mint a szakmai ügyfelek vagy az elfogadható partner minősítéssel rendelkező ügyfelek.

Az ügyfélkategóriába történő besorolás alapja, hogy az ügyfél milyen tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezik, amely szerint megállapítandó, hogy milyen mélységű tájékoztatást kell részére biztosítani, továbbá a szerződéses kapcsolatban milyen szintű védelemben kell, hogy részesüljön.
1. lakossági ügyfél (azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, akik nem minősülnek elfogadható partnernek és szakmai ügyfélnek, azaz amelyek szakmai és piaci ismerete, jártassága, továbbá tapasztalata, valamint ezekből következően a kockázatviselő képessége egyes pénzügyi eszközök és az azokra vonatkozó ügyletek tekintetében megfelelő alappal nem feltételezhető)
2. szakmai ügyfél (a Bank ügyfelei minősítésüket tekintve elfogadható partner, illetve lakossági ügyfél besorolást kapnak, szakmai ügyféllé történő minősítés csak az ügyfél átsorolási kérelmére történhet),
3. elfogadható partner (azon ügyfelek tartoznak e kategóriába, akiknek szakmai és piaci ismerete, jártassága és tapasztalata, továbbá az ezekből következő kockázatviselő képességük egyes pénzügyi eszközök és az azokra vonatkozó ügyletek tekintetében alappal feltételezhető. Ilyenek minősülnek a Bszt.-ben felsorolt intézmények, többek között a hitelintézetek, nyugdíjpénztárak stb.

A törvény által meghatározott ügyfélkategóriákba történő eredeti besorolásától lehetőségük van az ügyfeleknek eltérni. Az eltérő besorolást (átsorolást) írásban kell kezdeményezni Bankunknál. Az eredeti ügyfélkategóriából átsorolt ügyfelet a Bank a saját kezdeményezésére vagy az érintett ügyfél kérésére a törvény előírásainak megfelelően az eredeti ügyfélkategóriába visszasorolhatja.

Megfelelési teszt, alkalmassági teszt

A szolgáltatások nyújtását megelőzően a tesztek kitöltésével kerülnek összegyűjtésre az ügyfél tudásával és tapasztalatával, illetve alkalmassági teszt esetében a pénzügyi helyzetével és befektetési céljaival kapcsolatos szükséges információk. Az ügyfelektől gyűjtendő információk terjedelme (arányosság) a számukra nyújtható legkockázatosabb szolgáltatás jellemzője alapján került meghatározásra és megfogalmazásra a tesztekben.

A jogszabály értelmében Bankunk – egyéb feltételek teljesülése mellett – csak abban az esetben adhat ügyfeleinek befektetési tanácsot, ha a megbízás végrehajtása előtt meggyőződik az ügyfél kockázatviselő képességéről, pénzügyi eszközzel kapcsolatos ismereteiről, illetve feltárja az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait. A tesztek alapján értékelhető, hogy az ügyfél milyen mértékben képes megérteni és pénzügyileg viselni a nyújtható és ajánlható, akár illikvid vagy kockázatos pénzügyi eszközökkel összefüggő kockázatokat.

Annak érdekében tehát, hogy Önnek a jövőben a leginkább megfelelő terméket tudjuk ajánlani, ki kell töltenie egy ún. Alkalmassági tesztet, melynek során Bankunk felméri, hogy
a) a kínált szolgáltatás alkalmas-e az ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására,
b) a szolgáltatás kockázatának mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és
c) a szolgáltatás természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez az ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Bszt. 54. § (1) bekezdés d)-e) pontjára figyelemmel a Bank a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a kiegészítő szolgáltatása keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha az alkalmassági tesztben megjelölt információkhoz nem jutott hozzá, vagy az alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az ügyfél számára.

Befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtásán kívüli egyéb befektetési szolgáltatás igénybevétele esetén Önnek ún. Megfelelési tesztet kell kitöltenie. A megfelelési teszt során Bankunk felméri, hogy megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezi-e
a) a szerződésben foglalt ügylet lényegével,
b) az ügyletben érintett pénzügyi eszköz jellemzőivel,
c) különösen ezek kockázataival kapcsolatosan.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Bszt. 46. § (2) bekezdésére figyelemmel, hogy amennyiben nem adja meg a megfelelési tesztben rögzített információkat (hiányosan, vagy egyáltalán nem tölti ki azt), illetőleg a Bank a megadott információkat elégtelennek tartja, úgy Bankunk nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelősségét megállapítani. Amennyiben Ön kifejezetten kéri egy adott ügylet megkötését, annak ellenére, hogy az alkalmassági teszt eredménye alapján az nem felel meg a kockázati besorolásának, vagy a Bank nem tudta megállapítani az Ön kockázati besorolását, a szolgáltatás és pénzügyi eszköz ügyfél számára való meg nem felelősségének és alkalmatlanságának következményeiért Bankunk nem felelős.

Az alkalmassági vagy megfelelési tesztet kitöltő ügyfelek kockázatkerülő, mérsékelten kockázatvállaló, vagy kockázatvállaló kategóriába kerülnek besorolásra

MIFID tesztek

Ügyfél kockázatviselő képességének megfelelő termékek köre

A tesztek alapján értékelhető, hogy ügyfelünk milyen mértékben képes megérteni és pénzügyileg viselni a nyújtható és ajánlható, akár illikvid vagy kockázatos pénzügyi eszközökkel összefüggő kockázatokat.

Bankunk a teszt értékelése alapján tájékoztatja ügyfeleit, hogy mely termékek alkalmasak számára, illetve a termékkatalógusában is útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy az adott termék mely kockázati kategória ügyfelei számára lehet megfelelő.
Befektetései döntéseit megelőzően kérjük, mindig tájékozódjon az üzletkötés menetéről, az adott termék tulajdonságairól, kockázatairól.
A lakossági ügyfelek számára forgalmazott terméke körét Termékkatalógusunk tartalmazza, mely a befektetési Üzletszabályzat 12. számú melléklete.

A Termékkatalógusból tájékozódhat a különféle kockázati besorolású ügyfelek számára megfelelő termékek köréről is.

Különféle kockázati profilú ügyfelek által vásárolható termékek köre
Kiegészítő MIFID tájékoztatás

Ügyletek végrehajtása

Bankunk a Bszt. előírásaival összhangban kidolgozta az ún. Végrehajtási Politikát, amely tartalmazza mindazon szabályokat, amelyek ügyfeleink megbízásainak végrehajtása során irányadóak Bankunk számára. Mindezek célja annak biztosítása, hogy a megbízások végrehajtása ügyfeleink számára a Bszt.-ben meghatározott szempontok (pl. nettó ár, költségek, időigény, stb.) szerint a legkedvezőbb módon történhessenek meg.

A Takarékbank Zrt. által alkalmazott díjtételek jegyzéke, amely magában foglalja:

  • Adózási kérdések (3.sz. melléklet)
  • A devizák megnevezése és az alkalmazott árfolyamok (4.sz. melléklet)
  • Devizaátutalás költségviseléséről szóló rendelkezés (5.sz. melléklet)
  • A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. értékpapír- és deviza befogadási kondíciói a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabványosított származékos ügyleteire vonatkozó bizományosi keretszerződéssel köthető termékekre vonatkozóan (6.sz. melléklet)
  • Előzetes tájékoztatás a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által vezetett Nyugdíj-előtakarékossági számlára vonatkozó szabályokról (7.sz. melléklet)
  • Előzetes tájékoztatás a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által vezetett Tartós befektetési számlára vonatkozó szabályokról (8.sz. melléklet)
Díjtételek jegyzéke
  • A dokumentum nem található

MIFID ügyféltájékoztatással kapcsolatos egyéb Banki dokumentumok:

Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat
Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat mellékletei
Befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 3. számú mellékletében alkalmazott keretszerződések
Számlanyitáshoz kapcsolódó dokumentumok
Ügyfél-átminősítési kérelmek
Hasznos linkek

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...